Co powinna zawierać pieczątka urzędowa i kto jej używa?

Jak zakodować kluczyk
Jak zakodować kluczyk?
Lipiec 27, 2020
Pieczątka w działalności gospodarczej
Pieczątka w działalności gospodarczej – jaką wybrać?
Sierpień 28, 2020
Pokaż wszystkie

Co powinna zawierać pieczątka urzędowa i kto jej używa?

Co powinna zawierać pieczątka urzędowa i kto jej używa

Są rodzaje pieczęci, które z całą pewnością nie mogą być używane i wykorzystywane przez wszystkich i do takich właśnie pieczęci należą pieczątki urzędowe. Posługiwać się nimi mogą jedynie uprawnione do tego osoby, by uwierzytelniać urzędowe pisma i dokumenty, a jedynym podmiotem, który może wytwarzać takie pieczątki i pieczęcie jest Mennica Polska.

Czym jest pieczęć urzędowa?

Pieczęć urzędowa to specjalny rodzaj pieczęci, której przeznaczeniem jest symbolizowanie legalnej władzy, autorytetu i autentyczności podmiotów, które się nią posługują. Pieczęcią urzędową mogą posługiwać się jedynie państwowi urzędnicy różnego szczebla. Jej użycie ma na celu uwierzytelnienie dokumentów państwowych, różnych rodzajów pism o znaczeniu publicznym. Pieczęcią urzędową posługują się przedstawiciele organów państwowych, administracji publicznej, gmin, powiatów, samorządów, związki metropolitalne i ich organy, jednostki organizacyjne policji, straży granicznej, służby więziennej, państwowej straży pożarnej i tego typu instytucje jak sądy, szkoły, prokuratura oraz wszelkie instytucje mające prawo, by posługiwać się pieczęcią z orłem.

Wygląd pieczęci urzędowej

Pieczęć urzędowa jest tłoczoną pieczęcią okrągłą, zawierającą pośrodku orła ustawionego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokoło orła znajduje się nazwa podmiotu, organu czy instytucji, który uprawniony jest do użycia pieczęci i który się nią posługuje- może to być sąd, urząd, szkoła, komisja egzaminacyjna, prokuratura, etc. Zamiast orła występują czasem inne wizerunki pośrodku takiej pieczęci, a mogą to być chociażby wzory herbu gminy, powiatu lub województwa.

Pieczęć urzędowa odbijana jest na dokumentach szczególnej rangi, a do takich należą m.in świadectwa szkolne, decyzje administracyjne czy tytuły wykonawcze. Najczęściej pieczęć urzędowa posiada średnicę 36 mm. Umieszcza się ją tuż pod danym pismem, po środku dokumentu.

Mennica Polska jako podmiot uprawniony do wykonywania pieczęci urzędowych

Od roku 1927 to Mennica Polska posiada wyłączny monopol na wytwarzanie pieczęci urzędowych w Polsce. Monopol ten posiada ochronę, o której mówi szczegółowo artykuł 68 Kodeksu wykroczeń: „Art. 68. § 1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub nabywa taką pieczęć. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 pieczęć, godło lub znak podlegają przepadkowi.”

Osoby, które na co dzień w swojej pracy są uprawnione do używania pieczęci urzędowej, mają obowiązek, by pod skończonym dniu pracy przechowywać pieczęć w bezpiecznym miejscu, a w razie jej zaginięcia niezwłocznie poinformować o tym przełożonego, policję, prokuraturę oraz Mennicę Polską.

Szczegóły produkcji pieczęci, takie jak wielkość, rozmieszczenie poszczególnych elementów czy rodzaj tuszu, zawarte są w postanowieniach ustawy o pieczęciach urzędowych z 7 grudnia 1955 r.